Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Due Amici

Het is ondergetekende bekend dat hij/zij het lidmaatschap aangaat voor de overeengekomen periode van tenminste zes, twaalf of vierentwintig maanden. De ingangsdatum van het lidmaatschap is gelijk aan de datum van ondertekening van het lidmaatschapsformulier. Het lidmaatschapsgeld zal over de eerste maand naar rato worden berekend. Het lidmaatschapsgeld van de nieuwe kalendermaand(en) wordt één week voor aanvang van de nieuwekalendermaand geincasseerd d.m.v. automatische incasso.Bij contante betaling dient er altijd 3 maanden vooruit betaald te worden. Het lidmaatschapgeld dient altijd voor de 10e dag van de eerste maand in het bezit te zijn van Due Amici. Indien automatische incasso niet lukt of bij te late betaling van het lidmaatschapsgeld wordt na de eerste maand € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij meerdere maanden achterstand van het te betalen lidmaatschapgeld worden allereerst aanmaningen met verhoogde administratiekosten verzonden. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten vanrechtskundige bijstand en incassokosten komen voor rekening van het nalatige lid. Due Amici behoudt zich het recht voor, de maandelijkse lidmaatschapbedragen periodiek te verhogen na een voorafgaande kennisgeving. Deze kennisgeving wordt aangekondigd in het sportcentrum 30 dagen voorafgaand aan de verhoging. Het is ondergetekende bekend dat het sportcentrum deze verhoging periodiek kan doorvoeren ook al heeft hij/zij opgezegd of is hii/zij voornemens op te zeggen. Indien de verhoging van het lidmaatschapsgeld plaats vindt gedurende de eerste drie maanden van uw lidmaatschap, heeft u het recht om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.Bij verandering van leeftijd ( jeugd) wordt het lidmaatschapsgeld automatisch aangepast.Het inschrijfgeld dient u bij inlevering van het inschrijfformulier contant (pin) te voldoen. Bij verlies of diefstal van de pas wordt € 5,00 in rekening gebracht voor een nieuwe pas. De eerste les geldt als proefles. Daarna is men lid voor een periode van ten minste zes/ twaalf of vierentwintig maanden. Na het verstrijken van deminimale overeengekomen periode wordt uw lidmaatschap automatisch per kalendermaand verlengd tot wederopzegging. De extra modules worden afgesloten voor dezelfde minimale periode als uw lidmaatschap. Due Amici biedt verschillende kortingen aan op haar abonnementen. Per lidmaatschap kan slechts één vorm van korting worden toegekend. Het lid is verplicht om te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor een eventuele korting. Kortingen worden nimmer met terugwerkende kracht verleend. Due Amici is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte eigendommen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en bezittingen. Een doeltreffende verzekering wordt geadviseerd. Schade toegebracht door leden aan de inventaris c.q. het gebouw van het sportcentrum, of andere gebouwen waarin lessen worden gegeven, isverhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. Due Amici behoudt zich het recht voor m.b.t. lessen, lestijden en openingstijden wijzigingen aan te brengen en/of lessen/tijden te annuleren. Due Amici is bevoegd om het sportcentrum geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen. In de zomerperiode worden aangepaste openingstijden en lestijden gehanteerd. Jeugdlessen worden in de zomervakantie en kerstvakantie niet gegeven. Tijdens deze vakanties dient het lidmaatschapgeld te worden doorbetaald. Het is niet toegestaan meegebrachte drank en/of etenswaren te gebruiken in de recreatieruimte. Frisdranken of sportdranken mogen alleen in een bidon het centrum worden binnengebracht. In het centrum zijn verschillende tappunten voor drinkwater, doch aan de bar kan water alleen tegen betaling verkregen worden. In de sportruimtes en op de toestellen is het gebruik van een handdoek en binnengedragen sportschoenen verplicht. Het is ondergetekende bekend dat Due Amici bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn in het centrum aanwezig en kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de receptie. Due Amici kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daartoe aanleiding toe geeft. Het is ondergetekendebekend, dat er voor het gebruik van de sauna en zonnebank strikte regels in acht genomen dienen te worden. Due Amici biedt tegen aanvullende betaling Personal Training aan. De privébegeleiding van de personal trainers is niet bij het abonnement inbegrepen. Bij een langdurige blessure of letsel is het mogelijk om op basis van een medische verklaring een lidmaatschap tijdelijk te onderbreken met een maximum van 2 maanden. Betalingen lopen door en worden na terugkomst verrekend. (tijdelijke onderbreking geldt niet voor bijv. studie, stage, werk en vakantie) Een tijdelijk onderbreking kan nimmer met terugwerkende kracht plaats vinden. Tijdelijke onderbreking door blessure(s) wordt niet meegerekend in de minimale looptijd. Beëindiging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk op het sportcentrum d.m.v. het daarvoor bestemde uitschrijfformulier, dat u samen met een medewerker van Due Amici kunt invullen. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen na het verstrijken van de minimale periode die is afgesloten, met een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand voor het verstrijken van de minimale periode van 6, 12 of 24 maanden. Het uitschrijfformulier dient vóór de eerste dag van opzegmaand in het bezit te zijn van Due Amici. Indien u niet in staat bent persoonlijk te komen om een uitschrijfformulier in te vullen dient u het lidmaatschap per aangetekend schrijven gericht aan Due Amici op te zeggen. Bij verhuizing kan (op vertoon van bewijs van inschrijving nieuwe gemeente) het lidmaatschap worden beëindigd vóór het verstrijken van de minimale periode. Dit is alleen mogelijk indien het nieuwe adres buiten een straal van 15 kilometer van Due Amici Wolvega is gelegen of 15 km van Jubbega. Er geldt dan een opzegtermijn van één kalendermaand.

Het Due Amici lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Belangrijk:
Wil je een abonnement afsluiten bij Due Amici dan dien je 18 jaar of ouder te zijn.

Wanneer je jonger dan 18 jaar bent, dan kun je je niet inschrijven zonder toestemming van je ouders.
Volgens de wet ben je zelf nog niet bevoegd om contracten af te sluiten.

We gebruiken de ingevulde gegevens om telefonisch contact op te nemen en om een afspraak te maken, zodat het inschrijfformulier door de ouders/voogd kan worden ondertekend.